Zapraszamy na mecz

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Kosa na kółkach

Z myślą o zbliżającej się wiośnie sołectwo Wiadrów zakupiło traktorek do koszenia trawy. Jest to pomysł mieszkańców, którzy przeznaczyli na jego zakup środki z Funduszu Sołeckiego. Kosiarka na czterech kółkach o wartości 9 tys. złotych będzie wykorzystywana do koszenia stadionu Nysy Wiadrów, terenu przy nowej świetlicy oraz boiska przy Gimnazjum w Wiadrowie. Mieszkańcy pomyśleli również o zatankowaniu zakupionego sprzętu i przeznaczyli na ten cel 1 tys. złotych, również z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok. Ten zakup może być przykładem dla innych na sensowne spożytkowanie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego. Warto bowiem inwestować w trwałe rzeczy, które będą wpływały na poprawę życia na wsi.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Derby Gminy Paszowice

Już w najbliższą niedzielę 22 marca o godzinie 14.00 na boisku sportowym w Paszowicach, w inauguracyjnym spotkaniu rundy wiosennej o mistrzostwo klasy „A „ Rataj Paszowice zagra z Nysą Wiadrów. Serdecznie zapraszamy kibiców obu drużyn do Paszowic.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Powinno być bezpieczniej

Na wniosek Radnego Bronisława Chruściela na skrzyżowaniu drogi Powiatowej z drogą gminną, obok boiska sportowego w Wiadrowie – Zarząd Dróg Powiatowych zamontował lustro. Ma ono służyć poprawie bezpieczeństwa na połączeniu tych dróg.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Życzenia z okazji Dnia Kobiet!

dzien_kobiet-500x250

Lilia kwitnie, róża opada, czerwony tulipan swe płatki składa. My korzystając z tej sposobności, życzymy Wam Drogie Panie w Dniu Kobiet, dużo szczęścia, zdrowia i radości. Niech Wam życie słodko płynie – w każdej chwili i godzinie … 

życzy

zespół wiadrow.cba.pl

 

Podziel się
Posted in Mieszkańcy | Tagged , | Leave a comment

Piotr Chruściel ponownie sołtysem Wiadrowa

W piątek 20.02.2015 r. w Wiadrowie odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze sołtysów i rad sołeckich w gminie Paszowice na lata 2015 – 2019.
Po rozpoczęciu zebrania sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2011 -2015. Sprawozdanie w załączeniu.
Następnie w obecności 68 mieszkańców sołectwa, po wyborze Komisji Skrutacyjnej przeprowadzono wybory na sołtysa i do rady sołeckiej. W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Sołtysem Wiadrowa ponownie został wybrany Piotr Chruściel uzyskując 48 głosów. Pokonał on swojego kontrkandydata Mirosława Majkuta, który uzyskał 19 głosów. Jeden głos był nieważny.
Na członków Rady Sołeckiej wybrano: Ireneusza Cybulskiego – 57 głosów, Krystiana Rudego – 38 głosów oraz Andrzeja Paździerza – 33 głosów. Zgłoszono również kandydaturę Mirosława Majkuta – 30 głosów oraz Łucji Niedźwieckiej – 16 głosów.
W trakcie zebrania poruszano także różnorodne kwestie ważne dla mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy postulowali między innymi do wójta Sebastiana Oszczędy konieczność odkrzaczenia rzeki w kierunku Bolkowic, zamontowania lamp (tradycyjnych lub solarnych) od cmentarza do pana Nawrockiego, naprawę drogi zniszczonej po zimie, a będącej na gwarancji, zabezpieczenie hydroforu przy Gimnazjum, wyznaczenie pomieszczenia i uruchomienie zajęć świetlicowych dla dzieci, postawienie dodatkowego pojemnika na szkło oraz wymianę starego przystanku od strony Bolkowic.
Warto dodać, że wybrany na kolejną kadencję Piotr Chruściel jest najmłodszym sołtysem w Gminie Paszowice.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Gimnazjum w Wiadrowie po termomodernizacji

30 grudnia 2014 r. zakończono termomodernizację budynku Gimnazjum w Wiadrowie. W ramach tej inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku Gimnazjum i sali gimnastycznej, docieplono stropodachy granulatem z wełny mineralnej, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz częściowo stolarkę okienną z montażem nawietrzników, zainstalowano nowe kotły kondensacyjne wraz z powietrzną pompą ciepła.

Na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wiadrowie” pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Całkowita wartość projektu brutto: 909.742,26 zł.

W ramach umowy o dofinansowanie z RPO WD 2007-2013 dotacja wyniesie 739.802,83 zł.

Gmina podpisała również umowę z WFOŚiGW na nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości 103.200,00 zł oraz umowę pożyczki na zachowanie płynności w wysokości 491.000,00 zł, która zostanie zwrócona po otrzymaniu przez Gminę dotacji z RPO WD 2007-2013 po końcowym rozliczeniu projektu.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Zebranie sprawozdawcze w OSP Wiadrów

Na miesiąc styczeń zostały zaplanowane zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP naszej gminy. Jako pierwsi w dniu 03.01.2015r. swoje zebranie sprawozdawcze przeprowadzili druhowie z OSP Wiadrów. O godz. 16.00 na świetlicy wiejskiej stawili się oni licznie aby podsumować 2014 r. W zebraniu udział wzięli również Wójt Gminy Sebastian Oszczęda, Prezes Zarządu Powiatowego OSP dh. Jan Mieszała, Prezes Zarządu Gminnego dh. Józef Michałków, Sekretarz Zarządu Gminnego dh. Anna Michałków, inspektor ds. p.poż Maria Bobowska, wieloletni Komendant Gminny Andrzej Kaszuba, przedstawiciel KP PSP w Jaworze kpt. Łukasz Starowicz, radny Bronisław Chruściel oraz sołtys wsi Piotr Chruściel.

Po przywitaniu gości przez Prezesa OSP Wiadrów sprawozdanie z działalności za 2014 r. przedstawił Naczelnik OSP dh Ireneusz Cybulski. W roku 2014 jednostka zanotowała 11 wyjazdów ratowniczo- gaśniczych z czego 5 do  miejscowych zagrożeń oraz 6 do pożarów oraz 13 wyjazdów gospodarczych na terenie swojego sołectwa. Pozyskano 5 hełmów, 2 węże W- 52 oraz 2 węże W- 75. W ramach prac społecznych zostały wykonane następujące prace: remont starego obiektu, wylewanie posadzki, malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz remizy, wykonania nowej instalacji elektrycznej w kotłowni, podłączenie syreny alarmowej, malowanie drzwi garażowych, zabezpieczenie przewodów kominowych oraz syreny, przygotowanie terenu przy świetlicy pod ułożenie kostki brukowej, utrzymanie porządku wokół świetlicy i remizy. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy przedstawił skarbnik dh. Szurek Adam, z którego wynika, iż jednostka w minionym roku pozyskała dodatkowe fundusze w kwocie 10.400zł. i pochodziły z ZG OSP RP Warszawa oraz od prywatnego inwestora firmy Conex, z których zostały zakupione okna dachowe, wełna mineralna oraz materiały budowlane. Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 2520 zł. na montaż okien i zakup materiałów budowlanych. Z Urzędu Gminy Paszowice na zabezpieczenie działalności operacyjnej wydano 12.189 zł natomiast na zakup sprzętu i materiałów budowlanych 5.384 zł.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh. Daniel Rudy. Plan działalności na 2015 r. przedstawił Prezes OSP dh. Krystian Rudy a najważniejszym punktem jest pozyskanie nowych członków, zakup sprzętu w tym pompy szlamowej oraz 3 szt ubrań specjalnych, pozyskanie dodatkowych środków finansowych oraz remont wieży. Po przedstawionych sprawozdaniach odbyło się głosowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi, które zostało przyjęte jednogłośnie. Wójt Gminy Sebastian Oszczęda podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie przy remoncie obiektu. utrzymaniu porządku wokół świetlicy oraz podczas uroczystościach organizowanych przez UG Paszowice. Prezesi Zarządu Powiatowego i Gminnego zwrócili uwagę na przestrzeganie warunków bhp, apelowaniu do mieszkańców o zakup i montaż czujek tlenku węgla. Inspektor ds. p.poż poinformowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania do ZG OSP Wrocław.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Jaworze kpt. Łukasz Starowicz przedstawił plan szkoleń na 2015 r. oraz podziękował druhom za zaangażowanie w pracę na rzecz jednostki. Poinformował również, że po przeprowadzonej inspekcji gotowości bojowej w dniu 29.10.2014 r. OSP Wiadrów jako jedyna jednostka w powiecie jaworskim nie będąca w KSRG otrzymała ocenę bardzo dobrą. Na koniec z okazji Nowego Roku złożono sobie życzenia a zebranie zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez żony strażaków.

4 (2)

Podziel się
Posted in Ochotnicza straż pożarna | Leave a comment

1% podatku

osp3

Podziel się
Posted in Ochotnicza straż pożarna | Leave a comment

Wesołych świąt

kartka św 2

Podziel się
Posted in Ochotnicza straż pożarna | Leave a comment